Terms of Use

Introduction

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na každú fyzickú osobu, ktorá prehliada webové stránky platformy, alebo akýmkoľvek iným spôsobom využíva služby na našich platformách. Prevádzkovateľom platformy je spoločnosť eboltCentralEurope.com Corporation, o.z., so sídlom Hlavná 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, EÚ, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. 1356/V, IČO: 52 650 031 (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Interpretation and Definitions

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje význam pojmov a definícií, ktoré sú použité v týchto podmienkach. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom, alebo množnom čísle.

 • Osobné údaje: Informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 • Platforma: Webové stránky marketingovej platformy, ktorá je dostupná na doméne eBoltMarket.com.
 • Používateľ: Každá fyzická osoba, ktorá prehliada webové stránky platformy, alebo akýmkoľvek iným spôsobom využíva služby na našich platformách.
 • Používateľské prostredie: Iným slovom “Dashboard”, je stránka na platforme, v ktorej si používateľ môže spravovať svoj účet.
 • Zariadenie: Elektronické zariadenie používateľa, prostredníctvom ktorého sa používateľ pripája k platforme.
 • GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

General Conditions

 • Informácie uvedené na tejto platforme sa považujú za verejné informácie a môžu byť distribuované alebo kopírované, pokiaľ to nie je uvedené inak. Informácie na tejto platforme majú všeobecný charakter informovať. Vyžaduje sa však použitie vhodných podtitulkov, fotografií a obrázkov.
 • Táto platforma umožňuje používateľom prepojiť sa z inými webovými stránkami, ktoré nespravuje prevádzkovateľ tejto platformy. Nad povahou, obsahom alebo dostupnosťou týchto webových stránok nemá prevádzkovateľ žiadnu kontrolu. Uvedením týchto prepojení neodporúčame ani nepodporujeme názory na nich vyjadrené.
 • Prevádzkovateľ sa síce všemožne snaží, aby platforma fungovala hladko, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak bude platforma dočasne nedostupná kvôli technickým problémom.
 • Používateľ je povinný v kontaktných formulároch vyplniť svoje osobné a kontaktné údaje pravdivo a presne.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak do používateľského účtu na našich platformách nelegálne prenikne tretia osoba. Preto doporučujeme nastaviť vždy silné a bezpečné heslo, a nehovoriť prihlasovacie údaje iným osobám.
 • V prípade, že používateľ chce požiadať o reklamáciu, je oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa formou emailu. Reklamácia musí obsahovať všetky informácie na objasnenie daného problému.
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť spoplatnených služieb. V prípade, že sa vyskytnú technické problémy je prevádzkovateľ povinný tieto problémy v čo najkratšom čase vyriešiť.

Terms changes and validity

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, alebo upraviť tieto podmienky používania. Ak prevádzkovateľ vykoná akékoľvek zmeny v týchto podmienkach, o zmene budeme informovať registrovaných používateľov aj prostredníctvom emailu.

Tieto podmienky používania sú platné od 27. Júla 2022.