Privacy Policy

Introduction

Prevádzkovateľom platformy je spoločnosť eboltCentralEurope.com Corporation, o.z., so sídlom Hlavná 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, EÚ, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. 1356/V, IČO: 52 650 031 (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Interpretation and Definitions

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje význam pojmov a definícií, ktoré sú použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom, alebo množnom čísle.

 • Osobné údaje: Informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 • Platforma: Webové stránky marketingovej platformy, ktorá je dostupná na doméne eBoltMarket.com.
 • Používateľ: Každá fyzická osoba, ktorá prehliada webové stránky platformy, alebo akýmkoľvek iným spôsobom využíva služby na našich platformách.
 • Používateľské prostredie: Iným slovom “Dashboard”, je stránka na platforme, v ktorej si používateľ môže spravovať svoj účet.
 • Zariadenie: Elektronické zariadenie používateľa, prostredníctvom ktorého sa používateľ pripája k platforme.
 • GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

General Information

Používateľ poskytuje dobrovoľne prevádzkovateľovi osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, za účelom poskytovania služieb na tejto platforme. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku podmienok.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať všetky osobné údaje používateľa, ktoré získava počas používania služby, alebo ktoré používateľ zadá do registračných, alebo akýchkoľvek iných formulárov.

Ak používateľ poskytol svoje osobné údaje, prevádzkovateľ tieto údaje bude zdieľať len v prípade, ak sa Vaša požiadavka týka nás, alebo ak si to vyžaduje zákon. Prevádzkovateľ nikdy neposkytuje osobné informácie súkromným organizáciam.

Používateľ súhlasí, že v zmysle zákona § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) je prevádzkovateľ oprávnený zasielať používateľovi správy, obsahujúce informácie o zmenách na platforme a novinkách. Prevádzkovateľ môže zasielať takéto správy len pomocou kontaktných údajov, ktoré používateľ zadal pri registrácií, alebo vo svojom používateľskom prostredí.

Pre prevádzkovateľa webovej stránky sa informácie zhromažďujú len na štatistické účely. Počítačový systém využíva softvérové programy na vytvorenie súhrnných štatistických údajov, ktoré sa využívajú na takéto účely, napríklad na posúdenie toho, ktoré informácie sú najviac a najmenej zaujímavé, určenie technických špecifikácií návrhu a identifikáciu výkonnosti systému alebo problémových oblastí.

What personal data we collect

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, aké osobné údaje získavame od používateľov:

 • Údaje, ktoré používateľ poskytol v registračnom formulári.
 • Údaje, ktoré používateľ poskytol v akomkoľvek kontaktnom formulári.
 • Údaje, ktoré používateľ poskytol v emailovej komunikácií s prevádzkovateľom.
 • Informácie o zariadení používateľa pri používaní našich služieb (na základe týchto údajov nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu).
 • Údaje, ktoré náš server zbiera automaticky. Jedná sa o údaje ako napríklad IP adresa, čas návštevy, stránka, ktorá bola zobrazená, a iné.

Use of third-party websites and applications

Webové stárnky tretej strany a aplikácie, ktoré naša spoločnosť nevlastní, neprevádzkuje ani nekontroluje sú neoddeliteľnou súčasťou internetových operácií. Tieto webové stránky môžu zhromažďovať osobné údaje a môžu ich sprístupniť ostatným používateľom. Osobné údaje sa však nezhromažďujú pre našu spoločnosť ani pre ňu nie sú špecificky poskytované. Naša spoločnosť nezbiera a dodatočne nezhromažďuje, neudržiava, nezdieľa ani inak nepoužíva takéto osobné údaje.

Terms changes and validity

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, alebo upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak prevádzkovateľ vykoná akékoľvek zmeny v týchto podmienkach, o zmene budeme informovať registrovaných používateľov aj prostredníctvom emailu.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 27. Júla 2022.